Kto może skorzystać z oferty rozliczeń prosumenckich w Polenergia Sprzedaż?

Oferta „Go Green – Zielona energia dla Prosumenta” jest dostępna dla Klientów będących konsumentami mającymi zawarte umowy na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej Polenergia Fotowoltaika S.A., którzy mają (lub na dzień rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej na podstawie Umowy uzyskają) status Prosumenta w rozumieniu Ustawy OZE.

Szczegółowe warunki ofert dla prosumentów znajdują się w poszczególnych cennikach produktowych dostępnych na https://polenergia-sprzedaz.pl/.

Rozpoczęcie świadczenia przez Polenergia Sprzedaż usługi kompleksowej sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej oraz prowadzenie rozliczeń wartości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci nastąpi z dniem przełączenia wskazanym w Umowie, pod warunkiem uzyskania przez Klienta do tego dnia statusu Prosumenta (OSD dokona wymiany licznika na dwukierunkowy). Aktualnie pierwszy możliwy termin wejścia w życie Umowy to 1 stycznia 2024 roku.

Zgodnie z warunkami Umowy Kompleksowej Sprzedaży Energii Elektrycznej i Świadczenia Usług Dystrybucji dla Prosumenta, warunkiem rozpoczęcia świadczenia usługi kompleksowej jest oprócz skutecznego przełączenia Klienta, uzyskanie przez niego statusu Prosumenta na dzień rozpoczęcia dostaw. Jeżeli w dniu wskazanym w umowie jako termin rozpoczęcia dostaw Klient nie posada jeszcze statusu Prosumenta, wówczas do czasu spełnienie ww. warunku rozliczanie za energię czynną pobraną będzie się odbywało na podstawie obowiązującego klienta cennika.

Pierwszą fakturę z rozliczeniem wartości energii wprowadzonej do sieci OSD wobec wartości energii pobranej POLSP wystawi po zakończeniu Okresu rozliczeniowego zgodnego z cyklem odczytowym OSD, w którym zarejestrowano pierwszą nadwyżkę energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD.

Zgodnie z Ustawą OZE Depozytem Prosumenckim określa się wartość środków należnych Klientowi za energię elektryczną wytworzoną w Mikroinstalacji i wprowadzoną do sieci OSD. Jego wartość dla danego miesiąca kalendarzowego jest ustalana i przyporządkowywana do Konta Prosumenta w kolejnym miesiącu kalendarzowym. Depozyt Prosumencki przeznaczany jest na rozliczenie zobowiązań Klienta z tytułu zakupu energii elektrycznej od POLSp – a dokładnie na rozliczenie należności za pobraną energię czynną (składniki zmienne w obszarze Sprzedaży energii elektrycznej). Depozyt Prosumencki nie pokrywa opłat stałych w obszarze Sprzedaży (np. opłaty handlowej) ani opłat dystrybucyjnych należnych OSD. Wartość Depozytu może być rozliczana na Koncie Prosumenta przez 12 miesięcy od dnia przypisania danej kwoty na Koncie Prosumenta (Cykl rozliczeniowy).

Przykład: wartość energii elektrycznej wytworzonej w Mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci OSD w lipcu 2022 roku, jest ustalana i zapisywana na Koncie Prosumenckim jako Depozyt Prosumencki wygenerowany w lipcu 2022, wartość ta może zostać rozliczona do lipca 2023 r. włącznie (czyli w ciągu 12 miesięcy od momentu przypisania na Koncie Prosumenta). Jeżeli wartość Depozytu nie zostanie rozliczona w tym czasie w całości, to w rozliczeniu za sierpień 2023 r. pozostała z Depozytu kwota będzie stanowiła Nadpłatę i zostanie zwrócona Prosumentowi na wskazany rachunek bankowy. Należy pamiętać, że maksymalna wysokość zwrotu to 20% wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy zwrot nadpłaty.

Energia elektryczna wytworzona w Mikroinstalacji i wprowadzona przez Klienta do sieci OSD będzie rozliczana na zasadach i wg ceny określonej w wybranym przez Klienta Cenniku Produktowym stanowiącym załącznik do Umowy. Jeżeli Cennik nie określa ceny energii wytworzonej w Mikroinstalacji i wprowadzonej przez Klienta do sieci OSD, wartość takiej energii oblicza się na zasadach określonych w Ustawie OZE tj.

a) w odniesieniu do energii w elektrycznej wytworzonej w Mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci OSD w okresie do 30 czerwca 2024 r. – na podstawie rynkowej miesięcznej ceny energii elektrycznej, obliczonej zgodnie z Ustawą OZE;

b) w odniesieniu do energii w elektrycznej wytworzonej w Mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci OSD od 1 lipca 2024 r. – na podstawie rynkowej ceny energii elektrycznej, wyznaczanej dla każdej godziny (t), obliczonej zgodnie z Ustawą OZE.

Łączna suma energii wprowadzonej do sieci OSD po bilansowaniu znajduje się na załączniku do faktury prosumenckiej „Szczegółowe rozliczenie faktury”. Wartość energii wprowadzonej do sieci OSD znajduje się na załączniku do faktury prosumenckiej „Wartość depozytu z tytułu wprowadzonej do sieci przez Prosumenta energii elektrycznej”

Szczegółowe zestawienie dobowych ilości i wartości energii elektrycznej pobranej i wprowadzonej do sieci przez Prosumenta są dostępne w Raporcie handlowym po zalogowaniu do eBOK (https://ebok.polenergia-sprzedaz.pl/).

Wskazania te mogą się różnić i jest to sytuacja prawidłowa, ponieważ falownik wskazuje łączną ilość kWh energii wyprodukowanej w instalacji PV. Część tej energii jest „na bieżąco” zużywana przez odbiorniki podłączone do domowej sieci elektrycznej – jest to tzw. Autokonsumpcja (w zależności od profilu zużycia energii w danym gospodarstwie domowym stanowi ona zazwyczaj około 15-30% energii wyprodukowanej w instalacji PV). Do sieci energetycznej OSD trafia jedynie nadwyżka energii elektrycznej „nie skonsumowanej” na bieżąco i tę ilość rejestruje licznik zakładu energetycznego.

Aktualny stan Depozytu Prosumenckiego można sprawdzić:

· na ostatniej fakturze – załącznik „Wartość depozytu z tytułu wprowadzonej do sieci przez Prosumenta energii elektrycznej”, oraz

· w Raporcie handlowym po zalogowaniu do eBOK (https://ebok.polenergia-sprzedaz.pl/)

Kwotę należności do zapłacenia z tytułu faktury wskazuje pozycja „Kwota do zapłaty”, pozycja ta uwzględnia rozliczenie Depozytu Prosumenckiego czyli wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci energetycznej przez Prosumenta.

Rozliczenia z tytułu energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD przez Prosumenta dokonywane są w oparciu o wybrany przez Klienta Cennik Produktowy z uwzględnieniem przepisów Ustawy OZE. Depozyt Prosumencki służy wyłączenie rozliczeniu energii czynnej pobranej z sieci OSD przez Klienta i nie jest wykorzystywany na potrzeby rozliczenia innych należności Klienta wobec Sprzedawcy, w szczególności opłat stałych, opłat z tytułu świadczenia usług Dystrybucji energii elektrycznej lub innych świadczeń wykonywanych na rzecz Klienta na mocy Umowy. Oznacza to, że maksymalną wartość Depozytu możliwą do rozliczenia na danej fakturze wyznacza kwota należności (brutto) z tytułu pobranej przez Prosumenta energii elektrycznej wyszczególniona na tej fakturze w pozycji 1. Sprzedaż energii elektrycznej. Wartość Depozytu przekraczająca ww. kwotę maksymalną zostaje zapisana na Koncie Prosumenta na poczet przyszłych rozliczeń i może zostać wykorzystana w ciągu kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych z zachowaniem zasady rozliczania w pierwszej kolejności środków o najstarszej dacie przypisania do Konta Prosumenta.

Maksymalną wartość Depozytu możliwą do rozliczenia na danej fakturze wyznacza kwota należności (brutto) z tytułu pobranej przez Prosumenta energii elektrycznej wyszczególniona na tej fakturze w pozycji 1. Sprzedaż energii elektrycznej. Wartość Depozytu przekraczająca ww. kwotę maksymalną zostaje zapisana na Koncie Prosumenta na poczet przyszłych rozliczeń i może zostać wykorzystana w ciągu kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych z zachowaniem zasady rozliczania w pierwszej kolejności środków o najstarszej dacie przypisania do Konta Prosumenta.

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies.

Drogi użytkowniku,

zanim klikniesz „Zaakceptuj wszystkie” lub zamkniesz to okno, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Mają one na celu umożliwienie udzielenia dobrowolnej, świadomej i wyraźnej zgody.

Polenergia Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie (dalej: „Cookies”), aby umożliwić prawidłowe działanie strony internetowej www.polenergia-sprzedaz.pl, ulepszać ją, a także aby analizować ruch na stronie oraz udostępniać informacje o sposobie korzystania z niej przez użytkowników swoim partnerom w obszarze mediów społecznościowych, reklamy i marketingu. Użytkownik może zaakceptować wszystkie Cookies, odrzucić wszystkie Cookies poza niezbędnymi, lub wybrać niektóre z nich, zaznaczając poniżej określone kategorie plików cookie używanych na stronie polenergia-sprzedaz.pl.

Więcej informacji o tym, jak Polenergia Sprzedaż sp. z o.o. wykorzystuje Cookies, znajduje się w Polityce Cookies . Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Polenergia Sprzedaż na stronie internetowej znajduje się w Polityce prywatności.

Wyniki wyszukiwania