Pobierz wzór świadczenia dla gospodarstwa domowego

Odbiorcy określeni w pyt 9 w pkt a) uprawnieni do zamrożenia cen energii w 2023 r. z limitem 2000 kWh nie składają Oświadczenia ani innych dokumentów.

Odbiorcy określeni w pyt 9 w pkt b) i c) uprawnieni do zamrożenia cen energii w 2023 r. z limitem 2600 kWh oraz 3000 kWh zobowiązani są – by skorzystać ze zwiększonych limitów – do złożenia stosownego Oświadczenia. Wzór Oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej Polenergia Sprzedaż Oświadczenie_Ustawa_GD

Do Oświadczenia należy dołączyć odpowiedni załącznik: 

– przypadku odbiorcy uprawnionego prowadzącego w dniu wejścia w życie Ustawy gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej – kopię decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje korzystające ze wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej należące do gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej,

– w przypadku odbiorcy uprawnionego posiadającego Kartę Dużej Rodziny (wyłącznie jako rodzic rodziny wielodzietnej) – kopię Karty Dużej Rodziny.

W przypadku oświadczenia o niepełnosprawności nie jest konieczne dołączanie jakiegokolwiek załącznika do Oświadczenia.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Obowiązuje zasada: jedno Oświadczenie wraz z załącznikiem dla jednego punktu poboru energii.

Dokumenty można przesłać:

– w formie elektronicznej na adres e-mail.

Uwaga!!! Do wiadomości e-mail należy dołączyć – wypełnione i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – oświadczenie wraz z załącznikami.

Dokumenty należy przesłać na adres e-mail: oswiadczenia@polenergia-sprzedaz.pl.
Tytuł wiadomości: oświadczanie – [numer umowy]

– w formie papierowej na adres:

Polenergia Sprzedaż Sp. z o.o.
ul. Krucza 24/26
00-526 Warszawa

Uwaga! Numer Umowy znajdziesz na:

podpisanych dokumentach z Polenergią Sprzedaż, np:

w elektronicznym Biurze Obsługi Klienta (eBOK: https://ebok.polenergia-sprzedaz.pl/) po zalogowaniu na swoje konto:

Zgodnie z Ustawą Klienci, którzy zawarli ze Sprzedawcą umowę z gwarancją stałej ceny lub wybrali do rozliczeń Cennik z Gwarancją Stałej Ceny nie są objęci zamrożeniem stawek za sprzedaż energii elektrycznej. W takim przypadku ustawa przewiduje jedynie zamrożenie stawek za dystrybucję energii elektrycznej.

Zamrożenie cen energii – w ramach ustawowych limitów zużycia – dotyczy odbiorców uprawnionych, to jest odbiorców końcowych zużywających energię na potrzeby:

– gospodarstw domowych,
– pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
– lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
– mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw,
– domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru – administracji ogródków działkowych,
– oświetlenia w budynkach mieszkalnych,
– zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,
– węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych,
– garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza.

Tak, jeśli prosument jest odbiorcą końcowym zużywającym energię na potrzeby, o których mowa w punkcie
1 powyżej. Zużycie energii elektrycznej będzie naliczane po uwzględnieniu rozliczenia, o którym mowa
w art. 4 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Zgodnie z ostatnią interpretacją Ministerstwa Klimatu i Środowiska:

– próg zużycia dla prosumentów rozliczających się na zasadach net billingu będzie odnosił się do całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci

– zużycie energii elektrycznej prosumentów rozliczających się w ramach net-meteringu, w kontekście limitu, będzie ustalane po zbilansowaniu energii  pobranej i oddanej do sieci (tj. po rozliczeniu zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 4 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii).

Zamrożenie cen w ramach ustawowych limitów zużycia energii elektrycznej obowiązywać będzie od 1 stycznia 2023 roku.

Zamrożenie cen polega na tym, że do określonego Ustawą limitu zużycia energii elektrycznej, rozliczenia:

– za sprzedaż energii elektrycznej dla Klientów Polenergii Sprzedaż nie objętych Cennikami z gwarancją stałej ceny odbywać się będą według średnich cen energii elektrycznej wynikających z taryf zatwierdzonych na 2022 przez Prezesa URE dla sprzedawców z Urzędu. Zgodnie z Informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 46/2022 średnia cena wynosić będzie dla grupy taryfowej G11: 0,414 zł/kWh;

– za dystrybucję energii elektrycznej odbywać się będą według stawek z Taryfy OSD z roku 2022.

Zamrożeniem cen objęte są stawki opłat za sprzedaż energii elektrycznej oraz stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Jeżeli wybrałeś Cennik z Gwarancją Ceny obejmuje Cię jedynie zamrożenie stawek opłat za świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.

Limity odnoszą się do konkretnego punktu poboru energii, w którym energia elektryczna zużywana jest na potrzeby określone w pyt. 1 powyżej.

Wysokość limitów:

a) 2000 kWh rocznie dla wszystkich odbiorców z grup taryfowych G (odbiorców uprawnionych wymienionych w punkcie 1);

b) 2600 kWh rocznie dla odbiorców, którzy posiadają orzeczenie (jedno z następujących):

– o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

– o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

– o niezdolności do samodzielnej egzystencji,

– o całkowitej niezdolności do pracy,

– o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

– o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

– o spełnieniu warunków o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny lub mieszkają wspólnie z osobą posiadającą takie orzeczenie lub z osobą poniżej 16 roku życia z wydanym orzeczeniem o niepełnosprawności;

c) 3000 kWh dla odbiorców posiadających Kartę Dużej Rodziny albo prowadzących gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej.

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies.

Drogi użytkowniku,

zanim klikniesz „Zaakceptuj wszystkie” lub zamkniesz to okno, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Mają one na celu umożliwienie udzielenia dobrowolnej, świadomej i wyraźnej zgody.

Polenergia Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie (dalej: „Cookies”), aby umożliwić prawidłowe działanie strony internetowej www.polenergia-sprzedaz.pl, ulepszać ją, a także aby analizować ruch na stronie oraz udostępniać informacje o sposobie korzystania z niej przez użytkowników swoim partnerom w obszarze mediów społecznościowych, reklamy i marketingu. Użytkownik może zaakceptować wszystkie Cookies, odrzucić wszystkie Cookies poza niezbędnymi, lub wybrać niektóre z nich, zaznaczając poniżej określone kategorie plików cookie używanych na stronie polenergia-sprzedaz.pl.

Więcej informacji o tym, jak Polenergia Sprzedaż sp. z o.o. wykorzystuje Cookies, znajduje się w Polityce Cookies . Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Polenergia Sprzedaż na stronie internetowej znajduje się w Polityce prywatności.

Wyniki wyszukiwania