Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Pytania
i odpowiedzi

Zamrożenie cen energii – w ramach ustawowych limitów zużycia – dotyczy odbiorców uprawnionych, to jest odbiorców końcowych zużywających energię na potrzeby:

a) gospodarstw domowych,

b) pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,

c) lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,

d) mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw,

e) domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru – administracji ogródków działkowych,

f) oświetlenia w budynkach mieszkalnych,

g) zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,

h) węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych,

i) garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza,

j) budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego o ile inwestor nie jest deweloperem, a budynek ten ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych inwestora lub jego osoby najbliższej.

Tak, jeśli prosument jest odbiorcą końcowym zużywającym energię na potrzeby, o których mowa w pytaniu 1.

Zużycie energii elektrycznej będzie naliczane po uwzględnieniu rozliczenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Zgodnie z ostatnią interpretacją Ministerstwa Klimatu i Środowiska:

 • próg zużycia dla prosumentów rozliczających się na zasadach net billingu będzie odnosił się do całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci
 • zużycie energii elektrycznej prosumentów rozliczających się w ramach net-meteringu, w kontekście limitu, będzie ustalane po zbilansowaniu energii pobranej i oddanej do sieci (tj. po rozliczeniu zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 4 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii).

Zamrożenie cen polega na tym, że w pierwszym półroczu 2024 r. do określonego Ustawą limitu zużycia energii elektrycznej rozliczenia:

 • za sprzedaż energii elektrycznej dla Klientów Polenergii Sprzedaż odbywać się będą według średnich cen energii elektrycznej wynikających z taryf zatwierdzonych na 2022 przez Prezesa URE dla sprzedawców z Urzędu. Zgodnie z Informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 46/2022 średnia cena wynosić będzie dla grupy taryfowej G11: 0,414 zł/kWh;
 • za dystrybucję energii elektrycznej odbywać się będą według stawek z Taryfy OSD z roku 2022.

Zamrożeniem cen objęte są stawki opłat za sprzedaż energii elektrycznej oraz stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.

Zamrożone stawki obowiązują w okresie od 1 stycznia 2024 do 30 czerwca 2024 r.

Limity odnoszą się do konkretnego punktu poboru energii, w którym energia elektryczna zużywana jest na potrzeby określone w pytaniu 1.

Wysokość limitów:

a) 1500 kWh rocznie dla wszystkich odbiorców z grup taryfowych G (odbiorców uprawnionych wymienionych w pytaniu 1 pkt a – i);

b) 1800 kWh rocznie dla odbiorców, którzy posiadają orzeczenie (jedno z następujących):

 • znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • całkowitej niezdolności do pracy,
 • zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej,
 • zaliczeniu do II grupy inwalidzkiej,
 • spełnieniu warunków o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny lub mieszkają wspólnie z osobą posiadającą takie orzeczenie lub z osobą poniżej 16 roku życia z wydanym orzeczeniem o niepełnosprawności;

c) 2000 kWh dla odbiorców posiadających Kartę Dużej Rodziny albo prowadzących gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej;

d) 1500 kWh dla odbiorców uprawnionych wskazanych w pytaniu 1 pkt j);

e) Iloczyn 125 kWh i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowym – w przypadku zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na potrzeby altan działkowych w rodzinnym ogrodzie działkowym,
w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz administracji rodzinnego ogrodu działkowego – w przypadkach wspólnego pomiaru.

Odbiorcy określeni w pytaniu 6 pkt a) uprawnieni do zamrożenia cen energii w pierwszym półroczu 2024 r. z limitem 1500 kWh nie składają Oświadczenia ani innych dokumentów.

Odbiorcy określeni w pytaniu 6 pkt b) i c) uprawnieni do zamrożenia cen energii w pierwszym półroczu 2024 r. z limitem 1800 kWh oraz 2000 kWh zobowiązani są – by skorzystać ze zwiększonych limitów – do złożenia stosownego Oświadczenia. Do złożenia Oświadczenia zobowiązani są także Odbiorcy wymienieni w pytaniu 6 pkt d), którzy chcą skorzystać z uprawnienia do zamrożenia cen energii z limitem 1500 kWh. Wzór Oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej Polenergia Sprzedaż. Sprawdź tutaj.

Do Oświadczenia należy dołączyć odpowiedni załącznik:

 • W przypadku odbiorcy uprawnionego prowadzącego w dniu wejścia w życie Ustawy gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej – kopię decyzji o wymierzeniu za 2023 r. podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje korzystające ze wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej należące do gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej,
 • w przypadku odbiorcy uprawnionego posiadającego Kartę Dużej Rodziny (wyłącznie jako rodzic rodziny wielodzietnej) – kopię Karty Dużej Rodziny.

W przypadku oświadczenia o niepełnosprawności nie jest konieczne dołączanie jakiegokolwiek załącznika do Oświadczenia.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Obowiązuje zasada: jedno Oświadczenie wraz z załącznikiem dla jednego punktu poboru energii.

Jeśli jesteś rodzicem rodziny wielodzietnej posiadającym Kartę Dużej Rodziny wyłącznie w formie elektronicznej, do Oświadczenia dołącz wydrukowane zdjęcie ekranu z widokiem Karty.

Dokumenty można przesłać:

 • w formie elektronicznej na adres e-mail

Uwaga!!! Do wiadomości e-mail należy dołączyć – wypełnione i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – oświadczenie wraz z załącznikami dokumenty należy przesłać na adres e-mail: oswiadczenia@polenergia-sprzedaz.pl, Tytuł wiadomości: oświadczenie – [numer umowy]

 • w formie papierowej na adres:

Polenergia Sprzedaż sp. z o.o.

Krucza 24/26

00-526 Warszawa

 

Uwaga! Numer Umowy znajdziesz:

 • na podpisanych dokumentach z Polenergią Sprzedaż, np:

 • w elektronicznym Biurze Obsługi Klienta (eBOK: https://ebok.polenergia-sprzedaz.pl/) po zalogowaniu na swoje konto:

Zgodnie z regulacjami Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej nie możemy przyjąć skanu/zdjęcia Oświadczenia.

Oświadczenie należy złożyć niezwłocznie, najpóźniej do dnia 31.03.2024 r. Złożenie Oświadczenia po tym terminie oznacza, że limit zużycia energii elektrycznej nie zostanie zwiększony i pozostanie na poziomie 1500 kWh.

W przypadku spełnienia warunków pozwalających na skorzystanie ze zwiększonego limitu zużycia w trakcie pierwszego półrocza 2024 r., Oświadczenie wraz z załącznikami należy złożyć niezwłocznie po spełnieniu w/w warunków. W tej sytuacji zwiększony limit zużycia stosowany będzie proporcjonalnie do liczby miesięcy w pierwszym półroczu 2024 roku rozpoczynając od:

 • miesiąca, w którym spełnione zostały w/w warunki – jeśli Oświadczenie złożone zostanie nie później niż w terminie 30 dni od dnia spełnienia w/w warunków,
 • miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono Oświadczenie – gdy Oświadczenie złożone zostanie później niż 30 dni od dnia spełnienia w/w warunków.

Jeśli w pierwszym półroczu 2024 r. podpiszesz z nami umowę na nowy punkt poboru energii elektrycznej, to limit zużycia wyliczymy proporcjonalnie do liczby dni, w których będziesz z niego korzystać.

Jeśli w pierwszym półroczu 2024 r. podpiszesz z nami umowę po przejęciu licznika od innego odbiorcy limit zużycia w takim PPE jest liczony od początku 2024 r. Jeśli poprzedni użytkownik licznika przed przekazaniem zużył część lub cały limit dla punktu poboru energii, to po przejęciu licznika Twój limit będzie pomniejszony o zużycie poprzedniego użytkownika.

Jeśli w trakcie pierwszego półrocza 2024 r. zmienisz sprzedawcę energii elektrycznej, Twój limit zużycia liczony jest od początku 2024 r. niezależnie od tego, które przedsiębiorstwo energetyczne realizuje umowę dla danego punktu poboru energii elektrycznej. Jeśli w trakcie obowiązywania umowy z danym sprzedawcą zużyjesz cały limit, do którego jesteś uprawniony, to po zawarciu umowy z nowym sprzedawcą nie będziesz już uprawniony do ponownego skorzystania z limitu.

Odbiorcy, których w 2024 r. obowiązuje umowa z gwarancją stałej ceny energii elektrycznej, w I półroczu 2024 r. będą rozliczani według następujących zasad:

 • Jeżeli zagwarantowana w Cenniku Produktowym stawka za energię czynną jest niższa niż stawka z roku 2022 (tj. dla grupy taryfowej G11: 0,414 zł/kWh) wówczas będziemy stosować stawkę z Cennika Produktowego;
 • Jeżeli zagwarantowana w Cenniku Produktowym stawka za energię czynną jest wyższa niż stawka z roku 2022 (dla grupy taryfowej G11: 0,414 zł/kWh) – będziemy stosować stawkę wynikającą z Ustawy;
 • Maksymalna wartość miesięcznej opłaty stałej została wyznaczona w Ustawie i nie może być wyższa niż 3,5% średniej ceny energii elektrycznej wynikającej z taryf zatwierdzonych na 2024 r. przez Prezesa URE dla sprzedawców z urzędu opublikowanej przez Prezesa URE zgodnie z art. 10 ust. 1. W przypadku braku opublikowania przez Prezesa URE ceny, o której mowa w zdaniu pierwszym, miesięczna stawka opłat, o której mowa w ust. 2, nie może być wyższa niż 2% średniej ceny energii elektrycznej wynikającej z taryf zatwierdzonych na 2023 r. przez Prezesa URE dla sprzedawców z urzędu opublikowanej przez Prezesa URE zgodnie z art. 10 ust. 1.
 • Jeżeli w Cenniku produktowym stawka będzie wyższa niż stawka wynikająca z Ustawy wówczas obniżymy do wskazanego przez Ustawę poziomu.
 • Jeżeli stawka w Cenniku produktowym jest niższa – wówczas będziemy stosować zapisy Cennika Produktowego.

Jeśli utracisz uprawnienia do zwiększonego limitu w pierwszym półroczu 2024 r., nie musisz nas o tym informować – nie wpływa to na wysokość limitu, który Ci przysługuje.

Dla gospodarstw domowych i innych podmiotów z grupą taryfową G (patrz pytanie 1) cenę maksymalną zastosujemy automatycznie po przekroczeniu tego limitu. Dla tej grupy wynosi ona 693 zł/ MWh (do ceny należy doliczyć podatek VAT oraz akcyzę zgodnie z obowiązującymi stawkami).

Data nadania jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia w przedsiębiorstwie energetycznym

Tak – oświadczenie musi zawierać wszystkie elementy wymagane zgodnie z Ustawą. Brak któregokolwiek z nich jest równoznaczny z niezłożeniem oświadczenia. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Zgodnie z Ustawą Polenergia Sprzedaż w celu weryfikacji danych zawartych w Oświadczeniu, może zażądać od osoby uprawnionej przedstawienia do wglądu ważnej Karty Dużej Rodziny, orzeczenia o niepełnosprawności (znacznym lub umiarkowanym).

Odbiorcy określeni w pyt 9 w pkt a) uprawnieni do zamrożenia cen energii w 2023 r. z limitem 3000 kWh nie składają Oświadczenia ani innych dokumentów.

Odbiorcy określeni w pyt 9 w pkt b) – d) uprawnieni do zamrożenia cen energii w 2023 r. z limitem 3000 kWh, 3600 kWh oraz 4000 kWh zobowiązani są – by skorzystać ze zwiększonych limitów – do złożenia stosownego Oświadczenia. Wzór Oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej Polenergia Sprzedaż Oświadczenie_Ustawa_GD

Do Oświadczenia należy dołączyć odpowiedni załącznik: 

– przypadku odbiorcy uprawnionego prowadzącego w dniu wejścia w życie Ustawy gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej – kopię decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje korzystające ze wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej należące do gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej,

– w przypadku odbiorcy uprawnionego posiadającego Kartę Dużej Rodziny (wyłącznie jako rodzic rodziny wielodzietnej) – kopię Karty Dużej Rodziny.

W przypadku oświadczenia o niepełnosprawności nie jest konieczne dołączanie jakiegokolwiek załącznika do Oświadczenia.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Obowiązuje zasada: jedno Oświadczenie wraz z załącznikiem dla jednego punktu poboru energii.

Dokumenty można przesłać:

– w formie elektronicznej na adres e-mail.

Uwaga!!! Do wiadomości e-mail należy dołączyć – wypełnione i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – oświadczenie wraz z załącznikami.

Dokumenty należy przesłać na adres e-mail: oswiadczenia@polenergia-sprzedaz.pl.
Tytuł wiadomości: oświadczanie – [numer umowy]

– w formie papierowej na adres:

Polenergia Sprzedaż Sp. z o.o.
ul. Krucza 24/26
00-526 Warszawa

Uwaga! Numer Umowy znajdziesz na:

podpisanych dokumentach z Polenergią Sprzedaż, np:

w elektronicznym Biurze Obsługi Klienta (eBOK: https://ebok.polenergia-sprzedaz.pl/) po zalogowaniu na swoje konto:

Zgodnie z Ustawą Klienci, którzy zawarli ze Sprzedawcą umowę z gwarancją stałej ceny lub wybrali do rozliczeń Cennik z Gwarancją Stałej Ceny nie są objęci zamrożeniem stawek za sprzedaż energii elektrycznej. W takim przypadku ustawa przewiduje jedynie zamrożenie stawek za dystrybucję energii elektrycznej.

Zamrożenie cen energii – w ramach ustawowych limitów zużycia – dotyczy odbiorców uprawnionych, to jest odbiorców końcowych zużywających energię na potrzeby:

a) gospodarstw domowych,
b) pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
c) lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
d) mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw,
e) domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru – administracji ogródków działkowych,
f) oświetlenia w budynkach mieszkalnych,
g) zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,
h) węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych,
i) garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza,
j) budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego o ile inwestor nie jest deweloperem, a budynek ten ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych inwestora lub jego osoby najbliższej.

Tak, jeśli prosument jest odbiorcą końcowym zużywającym energię na potrzeby, o których mowa w punkcie
1 powyżej. Zużycie energii elektrycznej będzie naliczane po uwzględnieniu rozliczenia, o którym mowa
w art. 4 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Zgodnie z ostatnią interpretacją Ministerstwa Klimatu i Środowiska:

– próg zużycia dla prosumentów rozliczających się na zasadach net billingu będzie odnosił się do całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci

– zużycie energii elektrycznej prosumentów rozliczających się w ramach net-meteringu, w kontekście limitu, będzie ustalane po zbilansowaniu energii  pobranej i oddanej do sieci (tj. po rozliczeniu zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 4 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii).

Zamrożenie cen w ramach ustawowych limitów zużycia energii elektrycznej obowiązywać będzie od 1 stycznia 2023 roku.

Zamrożenie cen polega na tym, że do określonego Ustawą limitu zużycia energii elektrycznej, rozliczenia:

– za sprzedaż energii elektrycznej dla Klientów Polenergii Sprzedaż nie objętych Cennikami z gwarancją stałej ceny odbywać się będą według średnich cen energii elektrycznej wynikających z taryf zatwierdzonych na 2022 przez Prezesa URE dla sprzedawców z Urzędu. Zgodnie z Informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 46/2022 średnia cena wynosić będzie dla grupy taryfowej G11: 0,414 zł/kWh;

– za dystrybucję energii elektrycznej odbywać się będą według stawek z Taryfy OSD z roku 2022.

Zamrożeniem cen objęte są stawki opłat za sprzedaż energii elektrycznej oraz stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Jeżeli wybrałeś Cennik z Gwarancją Ceny obejmuje Cię jedynie zamrożenie stawek opłat za świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.

Limity odnoszą się do konkretnego punktu poboru energii, w którym energia elektryczna zużywana jest na potrzeby określone w pyt. 1 powyżej.

Wysokość limitów:

a) 3000 kWh rocznie dla wszystkich odbiorców z grup taryfowych G (odbiorców uprawnionych wymienionych w pytaniu 4 a-i);

b) 3600 kWh rocznie dla odbiorców, którzy posiadają orzeczenie (jedno z następujących):

– o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

– o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

– o niezdolności do samodzielnej egzystencji,

– o całkowitej niezdolności do pracy,

– o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

– o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

– o spełnieniu warunków o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny lub mieszkają wspólnie z osobą posiadającą takie orzeczenie lub z osobą poniżej 16 roku życia z wydanym orzeczeniem o niepełnosprawności;

c) 4000 kWh dla odbiorców posiadających Kartę Dużej Rodziny albo prowadzących gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej.

d) 3000 kWh dla odbiorców uprawnionych wskazanych w pytaniu 4 j.

Jeśli jesteś rodzicem rodziny wielodzietnej posiadającym Kartę Dużej Rodziny wyłącznie w formie elektronicznej, do Oświadczenia dołącz wydrukowane zdjęcie ekranu z widokiem Karty.

Zgodnie z zapisami Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej nie możemy przyjąć skanu/zdjęcia Oświadczenia.

Data nadania jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia w przedsiębiorstwie energetycznym.

Oświadczenie należy złożyć niezwłocznie, najpóźniej do dnia 30.06.2023 r. Złożenie Oświadczenia po tym terminie oznacza, że limit zużycia energii elektrycznej nie zostanie zwiększony – pozostanie na poziomie 2000 kWh.

W przypadku spełnienia warunków pozwalających na skorzystanie ze zwiększonego limitu zużycia w trakcie 2023 r., Oświadczenie wraz z załącznikami należy złożyć niezwłocznie po spełnieniu w/w warunków.
W tej sytuacji zwiększony limit zużycia stosowany będzie proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 roku rozpoczynając od:

– miesiąca, w którym spełnione zostały w/w warunki – jeśli Oświadczenie złożone zostanie nie później niż w terminie 30 dni od dnia spełnienia w/w warunków,

– miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono Oświadczenie – gdy Oświadczenie złożone zostanie później niż 30 dni od dnia spełnienia w/w warunków

Jeśli w 2023 r. podpiszesz z nami umowę na nowy punkt poboru energii elektrycznej, to limit zużycia wyliczymy proporcjonalnie do liczby dni, w których będziesz z niego korzystać.

Jeśli w 2023 r. podpiszesz z nami umowę po przejęciu licznika od innego odbiorcy limit zużycia w takim PPE jest liczony od początku 2023r. Jeśli poprzedni użytkownik licznika przed przekazaniem zużył część lub cały limit dla punktu poboru energii, to po przejęciu licznika Twój limit będzie pomniejszony o zużycie poprzedniego użytkownika.

Jeśli w trakcie 2023 r. zmienisz sprzedawcę energii elektrycznej, Twój limit zużycia liczony jest od początku 2023 r. niezależnie od tego, które przedsiębiorstwo energetyczne realizuje umowę dla danego punktu poboru energii elektrycznej. Jeśli w trakcie obowiązywania umowy z danym sprzedawcą zużyjesz cały limit, do którego jesteś uprawniony, to po zawarciu umowy z nowym sprzedawcą nie będziesz już uprawniony do ponownego skorzystania z limitu.

Jeśli utracisz uprawnienia do zwiększonego limitu w 2023 r., nie musisz nas o tym informować – nie wpływa to na wysokość limitu, który Ci przysługuje.

W przypadku gdy poziom zużycia energii elektrycznej w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w punkcie poboru energii będzie wynosił nie więcej niż 90% zużycia w stosunku do poziomu zużycia energii elektrycznej przez tego odbiorcę w okresie od dnia 1 października 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., w rozliczeniach z tym odbiorcą w 2024 r. stosowany będzie upust. Kwotę upustu stanowi równowartość 10% łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji energii elektrycznej poniesionej przez odbiorcę uprawnionego w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Za wnioski i wypłatę dodatku elektrycznego odpowiada gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania, prosimy o kontakt z Państwa gminą.

Utrata warunku w trakcie roku 2023 nie powoduje utraty do zwiększonego limitu na zużycie energii elektrycznej.

W takim przypadku stosowane będą ceny określone w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r.

Jeśli w 2023 r. podpiszesz umowę po przejęciu licznika od innego odbiorcy limit zużycia w takim PPE jest liczony od początku 2023r. Jeżeli poprzedni użytkownik licznika przed przekazaniem zużył część lub cały limit dla PPE to przejmując licznik Twój limit będzie pomniejszony o zużycie poprzedniego użytkownika.

Tak – oświadczenie musi zawierać wszystkie elementy wymagane zgodnie z Ustawą. Brak któregokolwiek z nich jest równoznaczny z niezłożeniem oświadczenia. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Zgodnie z Ustawą Polenergia Sprzedaż w celu weryfikacji danych zawartych w Oświadczeniu, może zażądać od osoby uprawnionej przedstawienia do wglądu ważnej Karty Dużej Rodziny, orzeczenia o niepełnosprawności (znacznym lub umiarkowanym).

Zgodnie z zapisami ustawy (art. 2 pkt 2 lit. b-e) z ceny maksymalnej mogą skorzystać* odbiorcy uprawnieni – mikro, mali i średni przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty użyteczności publicznej. Szczegółowy wykaz podmiotów uprawnionych znajduje się tutaj.

* pod warunkiem złożenia oświadczenia

 

Z ceny maksymalnej mogą skorzystać odbiorcy uprawnieni – mikro, mali albo średni przedsiębiorcy, oraz podmioty, których lista znajduje się w art. 2 pkt 2 lit. b-f Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku, w tym podmioty użyteczności publicznej, podmioty samorządowe pod warunkiem złożenia oświadczenia.

Odbiorcy uprawnieni, którzy złożyli oświadczenie, posiadali status odbiorcy uprawnionego na dzień 31 grudnia 2023 r. i spełniali warunki uznania za odbiorców uprawnionych na dzień 1 stycznia 2024 r., nie są obowiązani do składania nowych oświadczeń na 2024 r.

Jeśli odbiorca uprawniony jest do korzystania z maksymalnej ceny prądu w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., a w 2022 r. lub 2023 r. nie złożył oświadczenia ma na to czas do 31 stycznia 2024 r.

Jeśli odbiorca nabędzie prawo do korzystania z maksymalnej ceny energii w trakcie 2024 r. powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia uzyskania uprawnienia złożyć oświadczenie.

W przypadku złożenia po tym terminie, cena maksymalna zastosowana zostanie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Cena maksymalna dla odbiorców uprawnionych z grupą taryfową A, B, C oraz R wynosi 693 zł/MWh.
Cena nie zawiera podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Jeśli do 30 listopada 2022 roku odbiorca uprawniony złożył oświadczenie, to cena maksymalna będzie obowiązywała od 1 grudnia 2022 roku do 30 czerwca 2024 roku. 

Jeśli do 31 stycznia 2024 roku odbiorca uprawniony złoży oświadczenie, to cena maksymalna będzie obowiązywała od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku.

Jeśli jesteś odbiorcą uprawnionym i chcesz skorzystać z ceny maksymalnej, złóż stosowne oświadczenie.
Jego wzór określił Minister Klimatu i Środowiska w rozporządzeniu z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego.

Oświadczenie od odbiorców uprawnionych zgodnie z ustawą powinno zawierać:

 • oświadczenie, że spełniasz warunki, które pozwalają uznać, że jesteś odbiorcą uprawnionym,
 • dane, na podstawie których określasz szacunkową część energii elektrycznej, którą będziesz zużywać na cele lub potrzeby objęte ustawą oraz część, którą będziesz zużywać na inne cele lub potrzeby,
 • szacowaną część energii elektrycznej, którą będziesz zużywać na cele lub potrzeby objęte ustawą,
 • numer punktu poboru energii (PPE),
 • datę zawarcia umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej,
 • klauzulę, która zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.”

Jeśli oświadczenie składa osoba, która nie jest umocowana w KRS lub CEIDG do reprezentowania odbiorcy uprawnionego, dołącz stosowny dokument. W przypadku odbiorców uprawnionych z art. 2 pkt 2 lit. c-d Ustawy mogą to być dokumenty powołujące do pełnienia funkcji np. pełnomocnika zarządu czy dyrektora szkoły.

Dokumenty można przesłać:

– w formie elektronicznej na adres e-mail oswiadczenia@polenergia-sprzedaz.pl

   z tytułem wiadomości: oświadczanie – [numer umowy]

– w formie papierowej na adres:

Polenergia Sprzedaż sp. z o.o.
Krucza 24/26
00-526 Warszawa

Uwaga! Numer Umowy znajdziesz na: podpisanych dokumentach z Polenergią Sprzedaż.

Nie, wzór oświadczenia określił Minister Klimatu i Środowiska w rozporządzeniu z dnia 10 listopada 2022 r.
w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego.

Podpisz oświadczenie na jeden ze sposobów:

 1. Elektronicznie za pomocą:
 • kwalifikowanego podpisu elektronicznego (zalecany sposób),
 • podpisu przez ePUAP (profil zaufany),
 • certyfikatem podpisu osobistego z e-dowodu

i wyślij oświadczenie na adres mailowy oswiadczenia@polenergia-sprzedaz.pl

 1. Jeśli składasz oświadczenie w formie papierowej, złóż własnoręczny podpis oraz wyślij listem poleconym na adres: Polenergia Sprzedaż Sp. z o.o., ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa (z dopiskiem „oświadczenie B2B”).

Pamiętaj, że zgodnie z ustawą skan oświadczenia podpisanego odręcznie nie może być traktowany jako skutecznie złożony.

Skontaktujemy się z Tobą tylko w przypadku błędów w przesłanym do nas dokumencie. Jeśli dokument będzie poprawny to zastosujemy cenę maksymalną, co zobaczysz na swojej fakturze za energię elektryczną.

Tak, jeśli jesteś odbiorcą uprawnionym oraz złożysz stosowne oświadczenie – wówczas zostaniesz rozliczony po cenach maksymalnych w okresach dostaw, które Ci przysługują.

Cena maksymalna dotyczy również sprzedaży rezerwowej. Z ceny maksymalnej skorzystasz, jeśli jesteś odbiorcą uprawnionym oraz złożysz stosowne oświadczenie.

W 2024 roku w rozliczeniach z Tobą zastosujemy upust, jeżeli:

 • jesteś odbiorcą uprawnionym – mikro, małym albo średnim przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. b ustawy, i
 • w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku zużyjesz nie więcej niż 90% średniego rocznego zużycia z okresu od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Jeśli przysługuje Ci upust, otrzymasz równowartość 10% łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży za energię elektryczną, którą poniosłeś w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

Jeśli w całym okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2022 roku nie pobierałeś energii elektrycznej, do wyliczenia upustu weźmiemy pod uwagę ilość energii pobraną od dnia, w którym zacząłeś ją nabywać do 31 grudnia 2022 roku, policzoną proporcjonalnie dla całego tego okresu.

Jeśli zacząłeś kupować energię elektryczną po 31 grudnia 2022 roku, do wyliczenia upustu weźmiemy pod uwagę ilość przez Ciebie deklarowaną.

eFaktura jest Twoją fakturą za energię elektryczną w wersji elektronicznej. Będziemy dostarczać Ci ją każdego miesiąca na wskazany przez Ciebie w umowie adres e-mail oraz w eBOK. 

Energia 2051 to program Grupy Polenergia oparty na przyjętej przez Wspólnotę Europejską strategii rozwoju – Europejski Zielony Ład – który do 2050 roku ma przekształcić gospodarki Unii Europejskiej w obszar neutralny klimatycznie. Jego najważniejszym założeniem jest przejście na czystą, bez emisyjną energię, co pomoże ograniczyć wpływ człowieka na zmiany klimatyczne, a jednocześnie poprawić naszą jakość życia. Dowiedz się więcej [ https://polenergia-sprzedaz.pl/energia-2051/ ]

Wszystkie dokumenty dotyczące zawarcia umowy i świadczenia usług przez Polenergia Sprzedaż są dostępne na www.polenergia-sprzedaz.pl w sekcji „Najważniejsze dokumenty” do której odnośnik znajduje się w dolnej części witryny.

Nasza energia elektryczna pochodzi z wiatru i słońca, czyli z całkowicie odnawialnych źródeł energii (OZE). Już dziś jest produkowana w Polsce, w standardzie z roku 2051.

Faktura jest wysyłana drogą elektroniczną (eFaktura) na wskazany w umowie adres e-mail oraz w eBOK. W trosce o środowisko nie dostarczamy Ci do domu kopert z papierową fakturą.

Umowę z Polenergia Sprzedaż podpisujesz w 100% online, bez wychodzenia z domu, bez drukowania i skanowania dokumentów.

Zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego, który znajdziesz na naszej stronie internetowej www.polenergia-sprzedaz.pl lub na podstronie z ofertą.

 

Umowa zawarta z Polenergia Sprzedaż będzie nadal obowiązywała. Przed zakończeniem obowiązywania cennika, Klient otrzyma propozycję nowej oferty. Będzie mógł z niej skorzystać lub wybrać inne rozwiązanie. Jeżeli klient nie dokona wyboru, to do czasu wyboru innej oferty obowiązywać będzie cennik sprzedawcy.

Każda z tych opcji jest ciekawa. Pierwsza gwarantuje konkretne ceny w danym okresie czasu. Natomiast druga wiąże ceny i stawki ze zmianami Taryfy lokalnych sprzedawców z urzędu, zatwierdzanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

W chwili obecnej trendy rynkowe wskazują na wzrost cen energii elektrycznej w najbliższych latach, więc zasadnym wydaje się zabezpieczenie się przed podwyżkami. Dodatkowym atutem jest możliwość planowania budżetu domowego bez obaw o możliwe wahania wysokości rachunków za energię elektryczną, szczególnie w przypadku klientów o większym zużyciu.

W okresie obowiązywania cennika produktowego, Polenergia Sprzedaż gwarantuje Klientowi niezmienność ceny energii elektrycznej (stawka za kWh) oraz miesięcznej opłaty stałej w części sprzedażowej. Ceny i stawki części dystrybucyjnej są rozliczane zawsze wg Taryfy lokalnego Operatora Systemu Dystrybucji (OSD) zatwierdzanej przez Urząd Regulacji Energetyki.

Oferta „Go Green – Zielona energia dla Prosumenta” jest dostępna dla Klientów będących konsumentami mającymi zawarte umowy na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej Polenergia Fotowoltaika S.A., którzy mają (lub na dzień rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej na podstawie Umowy uzyskają) status Prosumenta w rozumieniu Ustawy OZE.

Szczegółowe warunki ofert dla prosumentów znajdują się w poszczególnych cennikach produktowych dostępnych na https://polenergia-sprzedaz.pl/.

Rozpoczęcie świadczenia przez Polenergia Sprzedaż usługi kompleksowej sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej oraz prowadzenie rozliczeń wartości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci nastąpi z dniem przełączenia wskazanym w Umowie, pod warunkiem uzyskania przez Klienta do tego dnia statusu Prosumenta (OSD dokona wymiany licznika na dwukierunkowy). Aktualnie pierwszy możliwy termin wejścia w życie Umowy to 1 stycznia 2024 roku.

Zgodnie z warunkami Umowy Kompleksowej Sprzedaży Energii Elektrycznej i Świadczenia Usług Dystrybucji dla Prosumenta, warunkiem rozpoczęcia świadczenia usługi kompleksowej jest oprócz skutecznego przełączenia Klienta, uzyskanie przez niego statusu Prosumenta na dzień rozpoczęcia dostaw. Jeżeli w dniu wskazanym w umowie jako termin rozpoczęcia dostaw Klient nie posada jeszcze statusu Prosumenta, wówczas do czasu spełnienie ww. warunku rozliczanie za energię czynną pobraną będzie się odbywało na podstawie obowiązującego klienta cennika.

Pierwszą fakturę z rozliczeniem wartości energii wprowadzonej do sieci OSD wobec wartości energii pobranej POLSP wystawi po zakończeniu Okresu rozliczeniowego zgodnego z cyklem odczytowym OSD, w którym zarejestrowano pierwszą nadwyżkę energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD.

Zgodnie z Ustawą OZE Depozytem Prosumenckim określa się wartość środków należnych Klientowi za energię elektryczną wytworzoną w Mikroinstalacji i wprowadzoną do sieci OSD. Jego wartość dla danego miesiąca kalendarzowego jest ustalana i przyporządkowywana do Konta Prosumenta w kolejnym miesiącu kalendarzowym. Depozyt Prosumencki przeznaczany jest na rozliczenie zobowiązań Klienta z tytułu zakupu energii elektrycznej od POLSp – a dokładnie na rozliczenie należności za pobraną energię czynną (składniki zmienne w obszarze Sprzedaży energii elektrycznej). Depozyt Prosumencki nie pokrywa opłat stałych w obszarze Sprzedaży (np. opłaty handlowej) ani opłat dystrybucyjnych należnych OSD. Wartość Depozytu może być rozliczana na Koncie Prosumenta przez 12 miesięcy od dnia przypisania danej kwoty na Koncie Prosumenta (Cykl rozliczeniowy).

Przykład: wartość energii elektrycznej wytworzonej w Mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci OSD w lipcu 2022 roku, jest ustalana i zapisywana na Koncie Prosumenckim jako Depozyt Prosumencki wygenerowany w lipcu 2022, wartość ta może zostać rozliczona do lipca 2023 r. włącznie (czyli w ciągu 12 miesięcy od momentu przypisania na Koncie Prosumenta). Jeżeli wartość Depozytu nie zostanie rozliczona w tym czasie w całości, to w rozliczeniu za sierpień 2023 r. pozostała z Depozytu kwota będzie stanowiła Nadpłatę i zostanie zwrócona Prosumentowi na wskazany rachunek bankowy. Należy pamiętać, że maksymalna wysokość zwrotu to 20% wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy zwrot nadpłaty.

Energia elektryczna wytworzona w Mikroinstalacji i wprowadzona przez Klienta do sieci OSD będzie rozliczana na zasadach i wg ceny określonej w wybranym przez Klienta Cenniku Produktowym stanowiącym załącznik do Umowy. Jeżeli Cennik nie określa ceny energii wytworzonej w Mikroinstalacji i wprowadzonej przez Klienta do sieci OSD, wartość takiej energii oblicza się na zasadach określonych w Ustawie OZE tj.

a) w odniesieniu do energii w elektrycznej wytworzonej w Mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci OSD w okresie do 30 czerwca 2024 r. – na podstawie rynkowej miesięcznej ceny energii elektrycznej, obliczonej zgodnie z Ustawą OZE;

b) w odniesieniu do energii w elektrycznej wytworzonej w Mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci OSD od 1 lipca 2024 r. – na podstawie rynkowej ceny energii elektrycznej, wyznaczanej dla każdej godziny (t), obliczonej zgodnie z Ustawą OZE.

Łączna suma energii wprowadzonej do sieci OSD po bilansowaniu znajduje się na załączniku do faktury prosumenckiej „Szczegółowe rozliczenie faktury”. Wartość energii wprowadzonej do sieci OSD znajduje się na załączniku do faktury prosumenckiej „Wartość depozytu z tytułu wprowadzonej do sieci przez Prosumenta energii elektrycznej”

Szczegółowe zestawienie dobowych ilości i wartości energii elektrycznej pobranej i wprowadzonej do sieci przez Prosumenta są dostępne w Raporcie handlowym po zalogowaniu do eBOK (https://ebok.polenergia-sprzedaz.pl/).

Wskazania te mogą się różnić i jest to sytuacja prawidłowa, ponieważ falownik wskazuje łączną ilość kWh energii wyprodukowanej w instalacji PV. Część tej energii jest „na bieżąco” zużywana przez odbiorniki podłączone do domowej sieci elektrycznej – jest to tzw. Autokonsumpcja (w zależności od profilu zużycia energii w danym gospodarstwie domowym stanowi ona zazwyczaj około 15-30% energii wyprodukowanej w instalacji PV). Do sieci energetycznej OSD trafia jedynie nadwyżka energii elektrycznej „nie skonsumowanej” na bieżąco i tę ilość rejestruje licznik zakładu energetycznego.

Aktualny stan Depozytu Prosumenckiego można sprawdzić:

· na ostatniej fakturze – załącznik „Wartość depozytu z tytułu wprowadzonej do sieci przez Prosumenta energii elektrycznej”, oraz

· w Raporcie handlowym po zalogowaniu do eBOK (https://ebok.polenergia-sprzedaz.pl/)

Kwotę należności do zapłacenia z tytułu faktury wskazuje pozycja „Kwota do zapłaty”, pozycja ta uwzględnia rozliczenie Depozytu Prosumenckiego czyli wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci energetycznej przez Prosumenta.

Rozliczenia z tytułu energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD przez Prosumenta dokonywane są w oparciu o wybrany przez Klienta Cennik Produktowy z uwzględnieniem przepisów Ustawy OZE. Depozyt Prosumencki służy wyłączenie rozliczeniu energii czynnej pobranej z sieci OSD przez Klienta i nie jest wykorzystywany na potrzeby rozliczenia innych należności Klienta wobec Sprzedawcy, w szczególności opłat stałych, opłat z tytułu świadczenia usług Dystrybucji energii elektrycznej lub innych świadczeń wykonywanych na rzecz Klienta na mocy Umowy. Oznacza to, że maksymalną wartość Depozytu możliwą do rozliczenia na danej fakturze wyznacza kwota należności (brutto) z tytułu pobranej przez Prosumenta energii elektrycznej wyszczególniona na tej fakturze w pozycji 1. Sprzedaż energii elektrycznej. Wartość Depozytu przekraczająca ww. kwotę maksymalną zostaje zapisana na Koncie Prosumenta na poczet przyszłych rozliczeń i może zostać wykorzystana w ciągu kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych z zachowaniem zasady rozliczania w pierwszej kolejności środków o najstarszej dacie przypisania do Konta Prosumenta.

Maksymalną wartość Depozytu możliwą do rozliczenia na danej fakturze wyznacza kwota należności (brutto) z tytułu pobranej przez Prosumenta energii elektrycznej wyszczególniona na tej fakturze w pozycji 1. Sprzedaż energii elektrycznej. Wartość Depozytu przekraczająca ww. kwotę maksymalną zostaje zapisana na Koncie Prosumenta na poczet przyszłych rozliczeń i może zostać wykorzystana w ciągu kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych z zachowaniem zasady rozliczania w pierwszej kolejności środków o najstarszej dacie przypisania do Konta Prosumenta.

W przypadku, gdy środki z Depozytu Prosumenckiego zgromadzone i przypisane dla danego miesiąca nie zostaną rozliczone w ciągu kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych, stanowią one Nadpłatę, która jest zwracana Prosumentowi na wskazany rachunek bankowy. Wysokość zwracanej nadpłaty zgodnie z Ustawą OZE nie może jednak przekroczyć dwudziestu procent (20%) wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy zwrot nadpłaty. Ewentualna wartość nadpłaty przekraczająca ww. poziom jest umarzana.

W przypadku, gdy środki z Depozytu Prosumenckiego zgromadzone i przypisane dla danego miesiąca nie zostaną rozliczone w ciągu kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych, stanowią one Nadpłatę, która jest zwracana Prosumentowi na wskazany rachunek bankowy. Wysokość zwracanej nadpłaty zgodnie z Ustawą OZE nie może jednak przekroczyć dwudziestu procent (20%) wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy zwrot nadpłaty. Ewentualna wartość nadpłaty przekraczająca ww. poziom jest umarzana.

Prowadzenie przez POLSP rozliczeń w zakresie świadczenia usług dystrybucji dla Prosumenta odbywa się zgodnie z Taryfą Operatora Systemu Dystrybucji (OSD) właściwego dla Miejsca dostarczania energii elektrycznej (Punktu poboru energii elektrycznej), w okresach rozliczeniowych zgodnych z Umową. Taryfa OSD podlega zatwierdzeniu decyzją Prezesa URE.

Rozliczenia z Prosumentami co do zasady prowadzone są w cyklach miesięcznych (Klient będzie otrzymywał fakturę co miesiąc), chyba, że w Umowie lub w wybranym przez Klienta Cenniku Produktowym postanowiono inaczej. W przypadku braku pełnych danych odczytowych od OSD umożliwiających wystawienie faktury za cały miesiąc, POLSP wystawi dla klienta fakturę na podstawie prognozy zużycia opartej na standardowym modelu poboru energii przez prosumenta, oraz przyjmie zerową ilość energii oddanej do sieci energetycznej. Tak wystawiona faktura zostanie skorygowana (w zakresie poboru energii elektrycznej jak i Depozytu prosumenckiego) niezwłocznie po otrzymaniu od OSD pełnych danych odczytowych za cały rozliczany miesiąc.

Zgodnie z obowiązującą wykładnią przepisów w zakresie podatku akcyzowego, podstawą jego naliczenia jest całkowita ilość pobranej przez Prosumenta energii elektrycznej, a więc ilość pobranej energii przed bilansowaniem godzinowym. Ponieważ podatek akcyzowy od wolumenu pobranej przez Prosumenta energii elektrycznej po bilansowaniu godzinowym zawiera się już w cenie jednostkowej kilowatogodziny, to należy doliczyć wartość podatku akcyzowego należnego od tej ilości pobranej energii elektrycznej, która została zbilansowana godzinowo z energią wprowadzoną do sieci OSD (różnica w ilości energii elektrycznej pobranej przed i po bilansowaniu godzinowym).

Rozliczenia Depozytu Prosumenckiego dokonywane są w oparciu o wybrany przez Klienta Cennik Produktowy z uwzględnieniem przepisów Ustawy OZE. Depozyt Prosumencki służy wyłączenie rozliczeniu energii czynnej pobranej z sieci OSD przez Klienta i nie jest wykorzystywany na potrzeby rozliczenia innych należności Klienta wobec Sprzedawcy, w szczególności opłat stałych, opłat z tytułu świadczenia usług Dystrybucji energii elektrycznej lub innych świadczeń wykonywanych na rzecz Klienta na mocy Umowy. Oznacza to, że maksymalną wartość Depozytu możliwą do rozliczenia na danej fakturze wyznacza kwota należności (brutto) z tytułu pobranej przez Prosumenta energii elektrycznej wyszczególniona na tej fakturze w pozycji 1. Sprzedaż energii elektrycznej. Wartość Depozytu przekraczająca ww. kwotę maksymalną zostaje zapisana na Koncie Prosumenta na poczet przyszłych rozliczeń i może zostać wykorzystana w ciągu kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych z zachowaniem zasady rozliczania w pierwszej kolejności środków o najstarszej dacie przypisania do Konta Prosumenta.

Zgodnie z Ustawą OZE w rozliczeniu prosumenckim opartym na modelu Net-billing, koszty dystrybucji energii elektrycznej pobranej przez Prosumenta są naliczane zgodnie z Taryfą Operatora Systemu Dystrybucji (OSD) właściwego dla Miejsca dostarczania energii elektrycznej (Punktu poboru energii elektrycznej) w odniesieniu do ilości energii pobranej po bilansowaniu godzinowym.

Opłata handlowa nazywana również Stawką stałą stanowi składnik ceny energii elektrycznej niezależny od ilości pobranej przez Klienta energii. Oplata ta jest związana m.in. z kosztami zapewnienia Gwarancji Ceny, kosztami bilansowania Klienta.


Liczniki należą do Operatora Systemu Dystrybucyjnego, ich wymiana przy standardowej zmianie sprzedawcy energii nie jest wymagana.

Tak, prosument może zmienić dostawcę prądu. Zachęcamy do skorzystania z naszej atrakcyjnej oferty dla prosumentów.

Umowę kompleksowa to taki rodzaj umowy, która oznacza, że operator systemu dystrybucyjnego i sprzedawca prądu należą do tej samej spółki/grupy kapitałowej.

Klient ma możliwość swobodnego wyboru i zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. W przypadku wyboru Operatora Systemu Dystrybucyjnego, klient nie posiada takiej możliwości, ponieważ Operator działa na określonym terenie i jest odpowiedzialny usługi związane z dostarczaniem energii elektrycznej, dbaniem o jej rozwój oraz konserwację.

W przypadku zakończenia działalności lub rozwiązania umowy na dostarczanie energii elektrycznej z dotychczasowym sprzedawcą należy jak najszybciej (do 30 dni) podpisać umowę z nowym sprzedawcą. W przypadku braku działania ze strony Klienta zostaje on automatycznie przydzielony do tzw. sprzedawcy rezerwowego.

Nie, nie będziesz miał żadnych problemów z przerwami w dostawie energii.

Klient będzie otrzymywał fakturę co miesiąc, zgodnie z danymi przekazywanymi przez lokalnego dystrybutora. W trosce o środowisko faktura będzie dostępna tylko w postaci elektronicznej. Klient otrzyma fakturę na adres e-mail. Faktura będzie też dostępna w systemie eBok.

Klient będzie otrzymywał jedną fakturę tzw. kompleksową za energię elektryczną oraz usługi dystrybucyjne zgodnie z Taryfą lokalnego dystrybutora.

Po udzieleniu Polenergii pełnomocnictwa, proces zmiany sprzedawcy zostanie przeprowadzony całkowicie przez naszą firmę.

Poprzez zabezpieczoną platformę internetową otrzymasz wiadomość z dwoma dokumentami: Umowę oraz Pełnomocnictwo dla Polenergii do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy w Twoim imieniu. Dodatkowo otrzymasz na telefon sms z kodem. Wystarczy „klik” oraz wpisanie kodu, a umowa zostanie zawarta całkowicie online, bez kartki papieru.

Rozliczanie za usługę dystrybucji energii elektrycznej będzie realizowane na zasadach określonych w taryfie dystrybucyjnej OSD. Taryfa dystrybucyjna zatwierdzana jest przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zmiana taryfy dystrybucyjnej nie jest podstawą do wypowiedzenia Umowy przez Klienta.

Rachunek za energię elektryczną otrzymuje osoba, która podpisała umowę ze sprzedawcą prądu. Jeśli jesteś najemcą możesz przekonać właściciela mieszkania lub domu do zmiany oferty sprzedaży prądu na korzystniejszą.

W przypadku wynajmu długoterminowego, osoba będąca najemcą może zawrzeć umowę na sprzedaż energii elektrycznej. Przedstawienie umowy najmu sprzedawcy energii pozwala na zawarcie przez najemcę umowy na sprzedaż energii. W tym wypadku to na najemcy ciąży obowiązek opłacania rachunków. Szczegóły naszej oferty sprzedaży energii odnajdziesz TUTAJ

Zmiana sprzedawcy jest całkowicie bezpłatna. 

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej jest możliwa w każdym momencie. Należy jednak pamiętać, że jeżeli posiadasz umowę terminową lub zobowiązania u Twojego dotychczasowego sprzedawcy, rozwiązanie z nim umowy może się wiązać z naliczeniem kar. 

Serwis eBOK jest dostępny przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu z wyłączeniem przerw związanych z aktualizacją danych oraz przerw serwisowych. Dostawca serwisu zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do serwisu w związku z koniecznością przeprowadzenia okresowej aktualizacji danych i konserwacji.

Dokładamy wszelkich starań, aby wymiana danych pomiędzy serwisem a wewnętrznymi systemami rozliczeniowymi dokonywana była w trybie online lub kilka razy na dobę a w sytuacjach awaryjnych nie rzadziej niż raz na 5 dni roboczych.

Wszystkie dane, jakie wprowadzasz do serwisu oraz otrzymujesz poprzez serwis (w tym także podczas procesu rejestracji) następują z opóźnieniem wynikającym z terminów aktualizacji danych opisanych powyżej. Czasem właściwym dla serwisu jest czas właściwy dla terytorium Polski.

Mając dostęp do Internetu, o każdej porze, z dowolnego miejsca na świecie, bez dodatkowych opłat, szybko i bezpiecznie możesz sprawdzić informacje, zamówić kontakt a także wydać dyspozycje w zakresie objętym funkcjonalnością serwisu. Znajdziesz w nim:

 • informacje o bieżącym stanie konta,
 • informacje o najbliższej płatności,
 • podgląd elektronicznych obrazów faktur w pdf,
 • korzystanie z e-płatności,
 • historię zużycia energii oraz porównanie do zużycia historycznego,
 • możliwość bezpośredniego wysłania zgłoszenia w interesującej sprawie,
 • zlecenie dodatkowych usług,
 • aktualizacje danych.

W zakładce „Wiadomości” znajdują się wszystkie wysyłane kanałem e-mailowym i SMS powiadomienia dotyczące wystawionych faktur, zbliżających się terminów płatności czy też powiadomienia windykacyjne. Poza tym będzie można tutaj znaleźć inne wiadomości wysyłane przez Polenergię.

Dzięki tej opcji możliwe jest bezpośrednie wysłanie zgłoszenia do naszych doradców wraz z możliwością przesłania załącznika.

Znajdziesz tutaj komplet danych teleadresowych. Ponadto zobaczysz jakie zgody marketingowe zostały przez Ciebie udzielona oraz masz dostęp do dokumentów serwisu. Znajduje się tutaj również podstawowy zestaw informacji dot. poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej.

W zakładce „Twoje zużycie” znajdziesz wykres zużycia przypisany do Twojego punktu poboru lub sumy zużycia wszystkich punktów poboru energii elektrycznej.

Na stronie głównej w kafelku „Saldo” możesz dokonać jednorazowej spłaty całego
salda. Jednocześnie w opcji „FINANSE” zobaczysz pełną listę swoich faktur do
zapłaty. Możesz je sobie odfiltrować i zaznaczyć te, które chcesz zapłacić w jednej transakcji.

Po kliknięciu w klawisz „ZAPŁAĆ” zostaniesz przeniesiony(-a) do bramki płatniczej operatora płatności firmy Blue Media. Usługa jest płatna zgodnie z cennikiem operatora.

UWAGA! zgodnie z obowiązującymi przepisami limit obowiązuje limit kwoty dotyczący pojedynczej transakcji i wynosi on 1000 Euro.

Saldo zapisane na czerwono jest wtedy, gdy istnieje zadłużenie albo co najmniej jeden dokument
w saldzie jest po terminie.

Saldo zapisane na niebiesko jest wtedy, gdy istnieje nadpłata, czyli suma rozrachunków wskazuje, ile musimy Ci zwrócić lub zaliczyć na poczet przyszłych płatności. Jeżeli nadpłata w ramach salda jest niższa, niż wartość wystawionych faktur to nie kolorujemy Salda na niebiesko.

Prosimy wejść na główną stronę eBOK.

Po lewej stronie ekranu zobaczysz saldo rozliczeń. Znajduje się tutaj informacja o stanie rozliczeń pomiędzy Tobą a Polenergią Sprzedaż. Na saldo składają się wszystkie dokumenty do zapłaty. Zarówno te, których termin płatności już upłynął jak i te dla których termin płatności dopiero nadejdzie.

Pod saldem znajduje się informacja o przeterminowanych płatnościach (jeżeli istnieją dokumenty płatnicze, dla których upłynął termin płatności) lub informacja o zbliżających się płatnościach (jeżeli takie istnieją).

Na prawo od Salda lub Przeterminowanych płatności albo Zbliżających się płatności znajduje się przycisk zapłać za pomocą którego uruchomisz możliwość zapłacenia za pomocą tzw. płatności elektronicznych: BLIK, karty czy szybkie przelewy.

eBOK w wersji na przeglądarki internetowe:

 • Microsoft Edge od wersji 14
 • FireFox od wersji 52
 • Chrome od wersji 49
 • Safari od wersji 10

Nie. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu serwisu eBOK przy uruchamianiu serwisu
(w procesie rejestracji lub aktualizacji zmienionego regulaminu) jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu serwisu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

Podczas korzystania z serwisu przydatny jest program AdobeTM Reader, który służy do przeglądania plików w formacie pdf, w którym zapisane są np. faktury gotowe do pobrania i ewentualnego wydruku. Program ten jest bezpłatny i można go pobrać ze strony producenta: http://www.adobe.com/

Rejestracja i korzystanie z serwisu są całkowicie bezpłatne.

Komunikacja odbywa się z użyciem certyfikatu SSL, który potwierdza bezpieczeństwo szyfrowania danych przesyłanych pomiędzy użytkownikiem a serwerem. Jest gwarantem zachowania poufności danych i całej komunikacji. Gwarancja ta jest udzielana przez niezależny podmiot, czyli wystawcę certyfikatu.

Jeżeli nie możesz się zalogować się do serwisu eBOK prosimy o sprawdzenie czy, zostały wprowadzone poprawne dane logowania w postaci loginu oraz hasła. UWAGA! W miejscu loginu możesz wpisać tylko adres e-mail powiązany z Twoim kontem w eBOK.

Krok 1. Skontaktuj się z nami

 

Klienci indywidualni:

Klienci Biznesowi:

 

(*Połączenia płatne wg stawek operatora)

Krok 2. Podaj swoje dane i poproś o sprawdzenie przyczyny odmowy rejestracji.
Pamiętaj, że tylko osoba upoważniona może uzyskać dostęp do eBOK.
Oznacza to, że możesz zostać poproszony o potwierdzenie swojej tożsamości
oraz upoważnienia.

 

 

Loginem jest adres email podany podczas rejestracji. Jeżeli go nie pamiętasz, napisz wiadomość odpowiednio na adres:

 

Klienci indywidualni:

Klienci Biznesowi:

 

(*Połączenia płatne wg stawek operatora)

Po weryfikacji zgłoszenia wrócimy z odpowiedzią i dalszymi krokami.

Krok 1. Jeśli zapomniałeś(-aś) hasła, prosimy przejść do głównej strony https://polenergia-sprzedaz.pl/ lub bezpośrednio na adres eBOK: https://ebok.polenergia-sprzedaz.pl/
 i skorzystać z linku “NIE PAMIĘTAM HASŁA”.

Krok 2. wpisz adres e-mail, który podałeś(-aś) podczas rejestracji. Na Twój adres e-mail wyślemy link (Sprawdź w skrzynce “śmieci” lub “spam” jeżeli nie dostałeś wiadomości). UWAGA! – link jest ważny tylko 72h. Kliknij w niego i ustal nowe hasło na stronie. Teraz możesz się zalogować, używając nowego hasła.

Wejdź na stronę główną https://polenergia-sprzedaz.pl/. Kliknij w przycisk „ZALOGUJ”.
Wyświetli się strona eBOK z adresem https://ebok.polenergia-sprzedaz.pl.
Wpisz swój adres e-mail i hasło, które podałeś(-aś) w procesie rejestracji
i kliknij przycisk „ZALOGUJ”

To banalnie proste. Prosimy o przygotowanie faktury (najlepiej ostatniej za energię elektryczną) oraz numeru PESEL (NIP w przypadku firmy) i wejście na stronę rejestracji.

UWAGA! podczas rejestracji w eBOK należy użyć jednego z adresów e-mail, który został podawany podczas zawierania umowy z Polenergią Sprzedaż. W przeciwnym wypadku rejestracja się nie powiedzie.

Aby dokonać rejestracji należy kliknąć w przycisk „ZALOGUJ” znajdujący się w prawym górnym rogu naszej strony internetowej https://polenergia-sprzedaz.pl/ lub odwiedzić stronę internetową https://ebok.polenergia-sprzedaz.pl/.

Aby dokonać rejestracji, należy wypełnić formularz a następnie ustawić hasło i aktywować konto klikając w link, który prześlemy na adres e-mail. Uwaga!!! Link ma ważność tylko 72h. Potem będzie wymagana ponowna rejestracja. Gotowe!

Po przeprowadzeniu rejestracji, można rozpocząć korzystanie z eBOK po zalogowaniu się z użyciem loginu i hasła podanych w procesie rejestracji. Z naszego eBOK można korzystać z poziomu przeglądarki internetowej zarówno na komputerze jak i tablecie.

eBOK to nazwa nowego, cyfrowego kanału kontaktu dla Klientów firmy Polenergia Sprzedaż. Jest to tzw. Elektroniczne Biuro Obsługi, w którym po zarejestrowaniu i zalogowaniu, Klienci otrzymają dostęp do swoich faktur, salda, informacji o zapłaconych i niezapłaconych fakturach oraz innych dokumentach finansowych. W eBOK Klienci mogą także podejrzeć swoje zużycie i porównać je ze zużyciem z poprzedniego roku. Dzięki płatnościom elektronicznym, można szybko i wygodny dla siebie sposób zapłacić rachunek a zestaw przypomnień, poinformuje o wystawieniu nowej faktury lub o zbliżającym się terminie płatności.

Aby korzystać z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Polenergii Sprzedaż (eBOK) należy kliknąć w przycisk „ZALOGUJ” znajdujący się w prawym górnym rogu naszej strony internetowej https://polenergia-sprzedaz.pl/ lub odwiedzić stronę internetową https://ebok.polenergia-sprzedaz.pl/.

Do eBOK możesz zalogować się klikając w odnośnik  „Zaloguj się” umieszczony na górnej belce strony głównej www.polenergia-sprzedaz.pl, lub w poprzez wpisanie w przeglądarce adresu https://ebok.polenergia-sprzedaz.pl/.

Zostaw swoje dane kontaktowe, a my skontaktujemy się z Tobą w wybrany przez Ciebie sposób.

Jeśli wyrazisz zgodę na kontakt drogą elektroniczną – wyślemy Ci wiadomość e-mail z naszą ofertą. Jeśli wyrazisz zgodę na telefon – zadzwonimy do Ciebie. Prosimy o obie zgody, ułatwi nam to kontakt z Tobą.

Pamiętaj, że jest to całkowicie bezpieczne i bez zobowiązań!

Wyrażone przez Ciebie zgody możesz w każdej chwili odwołać.

Uzupełnij pole

Uzupełnij pole (max. 12 znaków, w tym: +, 0-9, spacja, -, (), #)

Uzupełnij pole (poprawny e-mail)

Uzupełnij pole

Zaznacz przynajmniej jedną z wymaganych zgód

Zaznacz przynajmniej jedną z wymaganych zgód

Dziękujemy. Twoje zapytanie zostało wysłane.

Wysyłanie...

Błąd. Twoje zapytanie nie zostało wysłane. Skontaktuj się z administratorem!

Dziękujemy,
twoje zgłoszenie zostało wysłane.

Pliki cookies Polenergii

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnego działania witryny (cookies niezbędne) oraz tworzenia usług i ofert dostosowanych do Twoich potrzeb (cookies opcjonalne – możesz na nie wyrazić zgodę).

Pliki cookies Polenergii

Drogi użytkowniku,

zanim klikniesz „Zaakceptuj wszystkie” lub zamkniesz to okno, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Mają one na celu umożliwienie udzielenia dobrowolnej, świadomej i wyraźnej zgody.

Polenergia Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie (dalej: „Cookies”), aby umożliwić prawidłowe działanie strony internetowej www.polenergia-sprzedaz.pl, ulepszać ją, a także aby analizować ruch na stronie oraz udostępniać informacje o sposobie korzystania z niej przez użytkowników swoim partnerom w obszarze mediów społecznościowych, reklamy i marketingu. Użytkownik może zaakceptować wszystkie Cookies, odrzucić wszystkie Cookies poza niezbędnymi, lub wybrać niektóre z nich, zaznaczając poniżej określone kategorie plików cookie używanych na stronie polenergia-sprzedaz.pl.

Więcej informacji o tym, jak Polenergia Sprzedaż sp. z o.o. wykorzystuje Cookies, znajduje się w Polityce Cookies . Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Polenergia Sprzedaż na stronie internetowej znajduje się w Polityce prywatności.

Wyniki wyszukiwania