< powrót

Informacja dotycząca stawek VAT oraz podatku akcyzowego

Informacja dotycząca stawek VAT w okresie 01.01.2022 – 31.03.2022 oraz podatku akcyzowego w okresie 01.01.2022 – 31.05.2022

  1. 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17.12.2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2350) („Rozporządzenie”), w okresie 01.01.2022 – 31.03.2022 („Okres Obniżonego Podatku VAT”) do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu energii elektrycznej stosowana będzie stawka VAT w wysokości 5%.
  2. W Okresie Obniżonego Podatku VAT stawki zmienne oraz stawki stałe stanowiące składnik ceny sprzedaży energii elektrycznej zostaną automatycznie opodatkowane stawką VAT w wysokości 5%.
  3. Po upływie Okresu Obniżonego Podatku VAT stosowana będzie ponownie stawka VAT w wysokości 23%.
  4. W przypadku, gdy Okres Obniżonego Podatku VAT zostanie na mocy stosownych przepisów zmieniony, postanowienia niniejszej informacji dodatkowej będą miały automatycznie zastosowanie w takim zmienionym Okresie Obniżonego Podatku VAT.
  5. Czasowa zmiana stawki VAT wynikająca z Rozporządzenia nie stanowi podstawy do stosowania postanowienia §6 ust. 11 Cennika Produktowego.
  6. Zgodnie z ustawą z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw w okresie 01.01.2022 – 31.05.2022 zwalnia się od akcyzy sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu będącemu odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.
  7. W okresie wskazanym w ust. 6. niniejszej informacji stawka energii elektrycznej zostanie obniżona o 5 zł netto/1 MWh.
  8. Po okresie wskazanym w ust. 6 zwolnienia sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu będącemu odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym stawka energii elektrycznej zostanie ponownie podwyższona o stawkę akcyzy.