< powrót

Obniżenie należności za energię elektryczną – Rozporządzenie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 9 września 2023 zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu komunikowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną informujemy:

Polenergia Sprzedaż Sp. z o.o. (dalej „Polenergia”) jako przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną w rozliczeniach za rok 2023 obniży wyliczoną kwotę należności – zgodnie z zapisami Rozporządzenia – o wartość 125,34 zł.

Obniżka może być zastosowana – zgodnie z zapisami Rozporządzenia – w przypadku, gdy dany odbiorca energii elektrycznej w gospodarstwie domowym spełnił co najmniej jeden z poniższych warunków:

  1. wyraził zgodę na otrzymywanie e-faktur lub
  2. wyraził zgody marketingowe, lub
  3. jest prosumentem, lub
  4. złożył oświadczenie dotyczące zwiększonego limitu zużycia energii elektrycznej, lub
  5. w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy między dniem 1 stycznia 2023 roku a dniem 30 września 2023 roku zmniejszył zużycie energii elektrycznej w punkcie poboru energii do poziomu poniżej 95% zużycia energii elektrycznej tego odbiorcy w odniesieniu do tych samych trzech następujących apo sobie miesięcy między dniem 1 stycznia 2022 roku a dniem 30 września 2022 roku, lub
  6. zweryfikował i potwierdził poprawność swoich danych znajdujących się w posiadaniu przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną.

Obniżenie należności nastąpi najpóźniej w ostatniej wystawionej fakturze za rok 2023 dotyczącej energii elektrycznej. Obniżenie będzie zastosowane do każdego punktu poboru energii

W związku z tym, że należą Państwo do jednej z wymienionych wyżej grup Odbiorców – nie muszą Państwo podejmować żadnych działań, by skorzystać z w/w obniżki, zostanie ona zastosowana automatycznie dla Państwa punktu poboru.

 

Data publikacji: 25.09.2023