< powrót

Gwarancja pochodzenia energii elektrycznej dla firm

Według najnowszych danych udostępnionych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), w 2023 roku odnotowano wzrost udziału energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych w krajowej produkcji elektrycznej, osiągając imponujące 21,5%. Ten dynamiczny trend wzrostowy jest zjawiskiem ciągłym, co bez wątpienia stanowi owoc wieloletnich inwestycji w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE). Wzrost ten nie tylko jest wyrazem naszego zaangażowania w zrównoważony rozwój, ale również jest konsekwencją konkretnych działań rekomendowanych przez instytucje międzynarodowe, takie jak Komisja Europejska. W kontekście coraz większej dostępności energii z OZE, coraz więcej podmiotów, w tym zarówno konsumenci indywidualni, jak i przedsiębiorstwa, rozważa możliwość nabycia gwarancji pochodzenia. Jest to dokument nie tylko potwierdzający pochodzenie pobranej energii elektrycznej, ale również świadectwo zaangażowania w promowanie czystych i ekologicznych źródeł energii. Odbiorcy końcowi, w tym przedsiębiorstwa, widzą w gwarancji pochodzenia nie tylko sposób na aktywne wspieranie energii z OZE (odnawialne źródła energii), ale również narzędzie budowania pozytywnego wizerunku firmy, która dba o środowisko naturalne. W obliczu coraz większego znaczenia ekologii dla konsumentów, posiadanie gwarancji pochodzenia staje się także strategią marketingową, umożliwiającą przyciągnięcie nowych klientów i zbudowanie lojalności wśród istniejącej bazy.

Czym jest gwarancja pochodzenia energii?

Energia elektryczna może być wytwarzana m.in. poprzez spalanie paliw kopalnych, czy za pośrednictwem przetwarzania energii pochodzącej z wiatru, słońca, biomasy oraz innych źródeł. Coraz częściej odbiorcy końcowi, a w szczególności firmy zwracają uwagę, w jaki sposób generowana jest energia, którą pobierają. W tym celu możliwe jest uzyskać gwarancję pochodzenia od sprzedawcy. Firmy mogą wykorzystać fakt posiadania gwarancji pochodzenia jako elementu swojej strategii marketingowej, przyciągając klientów, dla których ekologia stanowi istotny czynnik przy wyborze usługodawcy. Zainteresowanie gwarancjami pochodzenia energii rośnie wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej społeczeństwa, co przekłada się na korzyści dla firm.

Certyfikat wydawany wytwórcy energii

Dokument, jakim jest gwarancja pochodzenia, wydawana jest na wniosek wytwórcy energii. Składa się go do operatora systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego na terenie, na którym znajduje się  instalacja wytwarzania energii. Certyfikat jest poświadczeniem dotyczącym ilości energii elektrycznej, ze źródeł odnawialnych, biometanu, biogazu, ciepła albo chłodu, wodoru odnawialnego wprowadzonych do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej. Gwarancja pochodzenia wydawana jest przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie zapisów umieszczonych w ustawie o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436 z późn. zm.). Co ważne, nie obejmuje ona wytwórców z mikroinstalacji.

Z certyfikatem gwarancji pochodzenia nie są związane żadne prawa majątkowe, a jego przekazanie może mieć miejsce niezależnie od praw majątkowych.

Jak wygląda dokument potwierdzenia pochodzenia energii?

Gwarancja pochodzenia energii jest niezbędnym dokumentem potwierdzającym pochodzenie odnawialnej energii elektrycznej. Z reguły wydawana jest w formie elektronicznej, a jej unikalny numer oraz data ważności znajdują się w rejestrze gwarancji pochodzenia, prowadzonym przez odpowiednie instytucje, takie jak giełda towarowa. Ten rejestr to swoiste archiwum, gdzie każda gwarancja jest od razu udokumentowana i dostępna do wglądu.

Certyfikacja pochodzenia energii jest kluczowym elementem tego procesu. To ona gwarantuje, że energia została wytworzona zgodnie z określonymi standardami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii. Proces uzyskania gwarancji pochodzenia jest skomplikowany, ale kluczowy dla dalszego obiegu energii na rynku.

Gwarancja pochodzenia ma także swoje zasady czasowe. Data ważności dokumentu wskazuje na okres 12 miesięcy od dnia zakończenia produkcji konkretnej ilości energii. Oznacza to, że w ciągu tego roku energia jest uznawana za pochodzącą z odnawialnych źródeł.

Jedną z istotnych informacji zawartych w gwarancji jest ilość energii, która została wprowadzona do sieci. Zazwyczaj jest to wyrażone w megawatogodzinach (MWh) i dokładnie określa, ile energii pochodzącej z odnawialnych źródeł zostało dostarczone.

Aby uzyskać gwarancję pochodzenia, konieczne jest przejście przez odpowiednie procedury i spełnienie określonych wymagań. Wymaga to zaangażowania zarówno producentów energii, jak i odpowiednich organów certyfikujących. Jednakże, dzięki takiemu dokumentowi, konsumenci mogą mieć pewność, że korzystają z energii elektrycznej, która została wyprodukowana w sposób przyjazny dla środowiska.

Gwarancja pochodzenia energii w firmie: czy to możliwe?

Prezes URE po wydaniu pozytywnej decyzji o gwarancji przekazuje tę informację do giełdy towarowej, do której to wytwórca energii ma dostęp poprzez konto zarejestrowane w systemie. Odbiorca końcowy, jakim jest np. firma, może poprosić sprzedawcę o poświadczenie ilości energii wprowadzonej do sieci przesyłowej czy dystrybucyjnej pochodzącej z OZE. Gwarancja pochodzenia może zostać przekazana odbiorcy końcowemu, co powinno być zasygnalizowane w sposób pisemny Prezesowi URE, a także wpisane do rejestru gwarancji pochodzenia.

 

Ważne – Gwarancja pochodzenia nie jest tym samym co świadectwo pochodzenia energii. Świadectwa energetyczne, czyli tzw. zielone certyfikaty są zbywalnymi prawami majątkowymi.

 

Źródła:

pse.pl

www.are.waw.pl

ure.gov.pl

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436 z późn. zm.)