< powrót

Poprawa efektywności energetycznej w firmie

Efektywność energetyczna w firmie.

Czym jest efektywność energetyczna? Jak poprawić efektywność energetyczną w firmie, przedsiębiorstwie?

Efektywność energetyczna odgrywa kluczową rolę w dzisiejszym świecie biznesu, zwłaszcza w kontekście rosnących kosztów energii elektrycznej. W styczniu bieżącego roku, według danych opublikowanych przez PSE (Polskie Sieci Energetyczne), rynkowa miesięczna cena energii elektrycznej wzrosła do 427,02 zł. W porównaniu do grudnia 2023 roku, oznacza to wzrost o ponad 132 zł. Taki skok cenowy znacząco wpływa na koszty operacyjne przedsiębiorstw.

Czym jest efektywność energetyczna?

Efektywność energetyczna odnosi się do optymalnego wykorzystania energii, zapewniając wydajność energetyczną oraz oszczędności. Istnieje wiele środków poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, które mogą być wprowadzone, aby zminimalizować zużycie energii i związane z tym koszty. Wdrożenie bardziej efektywnych systemów oświetleniowych, izolacja termiczna budynków, ulepszenie systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, oraz monitorowanie i optymalizacja zużycia energii to tylko niektóre przykłady działań, które mogą być podjęte dla zwiększenia efektywności energetycznej w firmie.

Dążenie do efektywności energetycznej nie tylko przynosi korzyści finansowe poprzez obniżenie rachunków za energię, ale także przyczynia się do ochrony środowiska poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i innych szkodliwych substancji.

Kraje Unii Europejskiej według pakietu Fit for 55 mają za zadanie ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. Osiągnięcie tego możliwe jest m.in. poprzez wzrost efektywności energetycznej. Definiowana ona jest jako stosunek energii pozyskanej, czyli efektu użytkowego, do energii pobranej niezbędnej do jego uzyskania. Im efektywność energetyczna jest wyższa, tym mniej energii jest potrzebne do wyprodukowania tej samej ilości produktów. Innymi słowy, w takim przypadku rozwój przedsiębiorstwa jest możliwy nawet przy braku wzrostu nakładów energetycznych.

Natomiast Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej (2012/27/UE) opisuje efektywność energetyczną jako „stosunek uzyskanych wyników, usług, towarów lub energii do wkładu energii”.

Zużycie energii w firmach

Polski przemysł po trzech kwartałach 2023 roku zużył ponad 50 tys. GWh energii elektrycznej (ARE). Była ona niezbędna do prowadzenia procesów technologicznych, działania urządzeń, a także na potrzeby utrzymania obiektów, w tym także oświetlenia. Na jej ilość wpływa zastosowana technologia, stan urządzeń, a także sposób ich użytkowania.

Efektywność wykorzystania energii w tym kontekście staje się kluczowym elementem. Wprowadzenie środków redukcji zużycia może skutkować istotnymi oszczędnościami. Cel oszczędności energetycznej staje się zatem priorytetem, a jego osiągnięcie wymaga podejmowania skoordynowanych działań w celu optymalnego wykorzystania zasobów energetycznych.

Wdrażając strategie mające na celu redukcję zużycia energii, można nie tylko zmniejszyć koszty operacyjne, ale także ograniczyć negatywny wpływ działalności przemysłowej na środowisko. Istotnym wskaźnikiem sukcesu jest również ilość zaoszczędzonej energii, która stanowi miarę skuteczności podejmowanych działań. Dlatego konieczne jest ciągłe monitorowanie zużycia energii i identyfikowanie obszarów, w których można wprowadzić ulepszenia w celu poprawy efektywności energetycznej oraz realizacji celów oszczędnościowych.

Jak wpłynąć na podniesienie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie?

Główny Urząd Statystyczny w swoich danych wskazuje, że efektywność energetyczna w Polsce rośnie. Między rokiem 2020 a 2021 wzrosła o 0,5%, a długoterminowe dane wskazują, że ten trend nadal będzie rósł. Na ten wynik wpłynęły zarówno działania zastosowane przez firmy, jak i gospodarstwa domowe.

Po pierwsze: audyt

Każde działania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej są korzystne z punktu widzenia oszczędności energii. Jednak żeby były one najbardziej trafne i świadome, warto na samym początku wykonać audyt efektywności energetycznej. Polega on na analizie dostępnych danych dotyczących wykorzystania energii na poszczególne cele w odniesieniu do mocy urządzeń. Obejmuje on także przegląd stanu instalacji. Na podstawie audytu następuje identyfikacja obszarów wzmożonego zużycia energii oraz wskazane zostają obszary i działania mogące wpłynąć korzystnie na minimalizację strat energii. Rekomendacje powinny jednocześnie opierać się na rachunku opłacalności wprowadzenia danej zmiany.

Po drugie: działania 

Kolejnym etapem poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa jest wprowadzenie zaproponowanych w audycie rozwiązań. Ważne jest, żeby wprowadzać je najlepiej zgodnie z kolejnością określoną poprzez opłacalność inwestycji. Im obliczony zwrot z inwestycji jest szybszy, tym zmiana powinna być wprowadzona wcześniej.

Doradztwo energetyczne może być bardzo pomocne w wyborze najlepszych rozwiązań dla przedsiębiorstwa. Analiza zużycia energii w firmach produkcyjnych pozwala na dokładne określenie obszarów wymagających poprawy, co może skutkować koniecznością modernizacji oświetlenia lub modernizacji budynku. Efektywność budynku jest kluczowa dla osiągnięcia długoterminowych celów związanych z oszczędzaniem energii.

Świadectwa efektywności energetycznej mogą być również przydatne, aby potwierdzić wprowadzone zmiany i udokumentować osiągnięte postępy w zakresie efektywności energetycznej.

Troszczysz się o koszty energii elektrycznej w swojej firmie – poznaj ofertę prądu dla biznesu w Polenergia Sprzedaż.

Po trzecie: białe certyfikaty

Ustawa o efektywności energetycznej (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 2166) wprowadza możliwość uzyskania białych certyfikatów. Są one prawami majątkowymi, które otrzymać można po wprowadzeniu działań wpływających korzystnie na efektywność energetyczną przedsiębiorstwa np. oszczędności przy zużyciu surowców energetycznych – oleju opałowego, węgla.

Ustawa o efektywności energetycznej jest kluczowym dokumentem regulującym kwestie związane z oszczędzaniem prądu i innymi aspektami efektywności energetycznej. Nowelizacja tej ustawy może mieć istotny wpływ na zachęcanie przedsiębiorstw do podejmowania działań mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej i uzyskanie białych certyfikatów.

Jak zaoszczędzić w firmie na energii?

Oszczędności w firmie można wprowadzać różnymi metodami. Oto wybrane z nich:

Zmiana taryfy lub dostawcy energii

Rachunki za energię elektryczną związane są z utrzymaniem obiektu, a także z procesami technologicznymi w przedsiębiorstwie. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności pobór energii w dobie może się różnić. Dlatego warto go obserwować i zastanowić się nad dopasowaniem właściwej taryfy do działania zakładu.

Do najprostszych sposobów oszczędności w firmie, oprócz zmiany taryfy, należy także zmiana sprzedawcy na tego proponującego najkorzystniejszą stawkę za 1kWh energii elektrycznej. Nieliczni sprzedawcy, do których należy także Polenergia Sprzedaż, oferują umowę z gwarancją ceny. To również może wpłynąć korzystnie na budżet firmy poprzez zablokowanie podwyżek cen za jednostkę energii.

Wymiana/modernizacja urządzeń

Urządzenia o niskiej sprawności, generujące znaczne straty energii to newralgiczne w miejsca strat energii. Inwestycja w efektywne oświetlenie może przynieść oszczędności widoczne po bardzo krótkim czasie, jednocześnie podnosząc komfort pracy.

Istotny udział w ogóle pobieranej energii mają także wszelkie urządzenia przemysłowe. Dlatego wprowadzenie zmian związanych np. ze sterowaniem czy modernizacją albo wymianą na bardziej efektywne, także może przynieść wymierne korzyści.

Inwestycja w odnawialne źródła energii

Poduszką na rosnące ceny energii elektrycznej może być inwestycja w odnawialne źródła energii. Według wielu danych OZE stanowi najbardziej stabilne cenowo źródło produkcji energii. Ponadto, sposób bezpośredni, czyli montaż własnej instalacji, ale także pośredni, czyli zakup zielonej energii od sprzedawcy np. Polenergii Sprzedaż będzie wpływał na obniżenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Rozwiązania OZE, kogeneracja oraz własna produkcja energii są coraz bardziej popularnymi sposobami zarządzania energią elektryczną w zakładach produkcyjnych. Dzięki nim możliwe jest nie tylko ograniczenie wzrostu cen energii, ale także zwiększenie niezależności energetycznej i efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Dodatkowo, montaż OZE może być wspierany przez różnego rodzaju magazyny energii, co pozwala na lepsze wykorzystanie energii wytworzonej przez zakład w określonych porach dnia.

Wykonanie termomodernizacji 

Utrzymanie działania obiektów niesie ze sobą stałe koszty. Ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja, a także przygotowanie ciepłej wody wymaga dostarczenia odpowiedniej ilości energii. Dzięki gruntownej termomodernizacji, czyli m.in

  • zaizolowaniu przegród, 
  • uszczelnieniu stolarki okiennej i drzwiowej, 
  • izolacji instalacji,

możliwe jest obniżenie kosztów stałych związanych z zapewnieniem właściwych warunków w budynkach. 

Inne metody 

Do innych metod zaliczyć można również: 

  • wykorzystanie ciepła odpadowego, 
  • kompensację mocy biernej, 
  • izolację przewodów instalacji przemysłowych.

Każde działanie zwiększające efektywność energetyczną w firmie będzie pozytywnie wpływać na redukcję zużywanej energii.

Źródła:

https://www.pse.pl

Europejski Trybunał Obrachunkowy, Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach – sprawozdanie, 2022

https://www.gov.pl/web/klimat/efektywnosc-energetyczna

zespół pracowników Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Efektywne wykorzystanie energii w firmie – poradnik dla przedsiębiorców, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2011

https://www.are.waw.pl

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, Dz.U. z 2021 r., poz. 2166