< powrót

Przyłącze prądu – co należy wiedzieć, zanim rozpoczniesz prace?

Przyłącze prądu

Jaki dystrybutor energii elektrycznej działa na danym terenie? 

Pierwszym krokiem do wykonania przyłącza elektroenergetycznego powinno być odnalezienie dystrybutora, który działa na danym terenie. Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego wybierani są przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i ich obowiązkiem jest dbanie o infrastrukturę sieci, ciągłość oraz jakość przesyłu energii. Każdy z operatorów funkcjonuje na części obszaru Polski, tj. północną oraz środkową obsługuje Energa, północno-zachodnią Enea, PGE część wschodnią, Tauron zajmuje się Małopolską oraz Śląskiem, natomiast E.ON (dawniej innogy) działa w obszarze administracyjnym Warszawy.

Wybór sprzedawcy energii

Każdy użytkownik sieci elektroenergetycznej ma możliwość selekcji i zmiany sprzedawcy energii bez zmiany dystrybutora. Jest to możliwe dzięki Generalnej Umowie Dystrybucji pomiędzy sprzedawcą a dystrybutorem. Możliwość zmiany sprzedawcy pozwala na wybór tańszej i bardziej dopasowanej do użytkownika oferty. Oprócz ceny rozróżnia je także sposób wytwarzania energii. W kraju działa kilkadziesiąt sprzedawców energii, jednym z nich jest Polenergia dostarczająca swoim klientom zieloną energię ze źródeł odnawialnych. 

Warunki przyłączenia do sieci

Kolejnym krokiem w kierunku uzyskania przyłącza energetycznego jest ustalenie warunków przyłączenia do sieci. Jest to rozpoczęcie formalnej procedury do wykonania przyłącza. Wzór takiego wniosku znaleźć można na stronie internetowej dystrybutora bądź w punkcie stacjonarnym obsługi klienta. Formularz wraz z załącznikami należy podpisać i dostarczyć do dystrybutora zgodnie z jego wytycznymi.

Co zawiera kompletny wniosek o wydanie warunków przyłączenia?

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej powinien zawierać:

 • dane klienta: imię i nazwisko, PESEL, adres e-mail, 
 • dane do korespondencji: imię i nazwisko oraz adres, 
 • czego dotyczy wniosek oraz adres obiektu, 
 • rodzaj obiektu, 
 • wymagany układ pomiarowy,
 • rodzaj przyłącza: napowietrzne czy kablowe, 
 • moc przyłączeniową, 
 • przewidywany termin poboru energii elektrycznej. 

Ponadto do wniosku niezbędne jest dostarczenie załączników, które uwzględniają:

 1. potwierdzenie tytułu prawnego do korzystania z obiektu, 
 2. plan zabudowy sporządzony na mapie sytuacyjno-wysokościowej lub szkic sytuacyjny (za zgodą dystrybutora) przedstawiający obiekt, lokalizację szafki z licznikiem oraz usytuowanie obiektu w stosunku do istniejącej infrastruktury i budynków,
 3. załączniki uzupełniające np. potwierdzenie pełnomocnictwa czy odpis z właściwego rejestru, do którego wpisany jest klient.

Wniosek jest rozpatrywany i zgodnie z przepisami, w ciągu maksymalnie 30 dni dystrybutor powinien wydać warunki przyłączenia. Określają one możliwość realizacji przyłącza, jego wymagane parametry techniczne i zakres planowanych prac uwzględniający rozbudowę sieci. 

Umowa przyłączeniowa 

Jeśli brak jest przeciwwskazań związanych z budową przyłącza elektroenergetycznego, wraz z warunkami przyłączenia otrzymuje się umowę o wykonanie przyłącza uwzględniającą czas realizacji oraz koszt planowanych prac. Po jej podpisaniu niezbędne jest uiszczenie opłaty. Wówczas możliwe jest rozpoczęcie jego budowy. Należy pamiętać, że właściciel ma także obowiązek przygotować miejsce na szafę licznikową zgodnie z otrzymanymi warunkami przyłączenia.

Przyłączenie do sieci – kiedy następuje?

Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej następuje dopiero po podpisaniu umowy na sprzedaż energii. Ma to miejsce, kiedy prace budowlano-montażowe są wykonane, co potwierdza schemat powykonawczy, opłata za przyłączenie została wniesiona, i zostało przesłane zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia wraz z załącznikami. Dystrybutor reprezentowany przez uprawnionego elektromontera w ciągu kilku dni powinien sprawdzić instalację, zamontować licznik i podać napięcie do budynku.

 

Źródła:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.

https://laczynasnapiecie.pl/blog/przylacze-energetyczne-do-dzialki-lub-domu

https://polenergia-dystrybucja.pl/przylaczenie-do-sieci/przylaczenie-do-sieci-dom-chce-zostac-klientem/

https://wysokienapiecie.pl/39615-czy-sieci-nadaza-za-transformacja-polskiej-energetyki